Remissvar ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor DS 2019:14”

Promemorian innehåller förslag rörande klassificering av vapen som innebär att ca 95% av alla legalt innehavda vapnen i Sverige kommer att anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Det finns en uppenbar risk att det spiller över inom rättstillämpningen i frågor som rör samlare, jägare och målskyttars legala vapeninnehav. SVEVAP avstyrker förslagen.

Själva promemorian hittar du här.

Remisssvaren finns här.

SVEVAP:s svar kan du ladda ned här.

Remissvar ”Reglering av vapenmagasin” Ju2019/02475/L4

Regeringen har skickat ut en kort promemoria angående licenskrav för magasin på remiss. Trots lagrådets omfattande kritik av lagrådsremissen så har man bara valt ut just denna punkt för en ny remissrunda. Värt att notera är att om förslaget blir verklighet kommer det att innebära att vi samlare kommer att tvingas söka licenser för en del av de magasin vi har och som träffas av regleringen. SVEVAP avstyrker regleringen då det tvingande enligt EU:s krav endast gäller nyförvärv av vissa magasin, inte själva innehavet i sig.

Själva promemorian hittar du här.

Remisssvaren finns här.

SVEVAP:s svar kan du ladda ned här.

Remissvar EU-direktivet 2018 – DS 2018:1

SVEVAP har svarat på ”Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv, Ds 2018:1”.

Länkar till remisssvaret, uppdraget, och remissen:
DS-2018_1-Remissvar-SVEVAP.

Genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv-ds-20181

remiss-av-ds-2018-1-genomforande-av-2017-ars-andringsdirektiv-till-eus-vapendirektiv

Mer info finns på regeringskansliets hemsida.