FESAC:s anförande vid parlamentets paneldebatt

FESAC:s ordförande Stephen Petroni höll följande tal under mötet och överlämnade vårt förslag om hur direktivet skall ändras.

”Ladies and Gentlemen,

I speak on behalf of FESAC which is a Foundation that represents the interests of firearm collectors in Europe.We are thankful to the Rapporteur, Shadows and MEPs who are giving due consideration to the importance of collectors.

The working document asks whether there should be any differentiation between ”authorised bodies” such as museums and ”collectors”.  Our answer is “No” – Museums and Collectors are two sides of the same coin. Both have the same objectives: acquiring, preserving and studying artefacts for the ultimate benefit of society.

Whilst museums displays serve to educate visitors that have a generic interest in the topic, it is private collectors who are mainly responsible for the wider dissemination of scientific study through online and printed publications that are a source of information even for museums.  Indeed, private collections are comparable to museum reserve collections – they are not openly accessible to the public but still available for study by researchers and authors. Moreover many private collections have been the basis of today’s museums.  Thus it is crucial that you understand that the preservation of our common heritage in firearms may only be achieved through exempting museums AND collectors from the Directive.

The Commission proposes to end Collectors’ exemption on grounds that they may be a source for illicit trafficking. But what exactly does the Commission understand by the term ‘collector’? The Commission is clearly referring to persons who do not acquire and keep firearms is accordance with national law. That does not qualify them as Collectors: the current directive is explicit: only persons who are recognised as collectors by Member States may be exempt. And contrary to what the Commission attempts to imply, recognised collectors may only acquire and keep Category A, B and C firearms provided that they are licensed by the Member State in which they are based.

In conclusion we fully agree with the Rapporteur when she states that the word ”collector” is used but not defined. Indeed FESAC has proposed the introduction of a definition of Collector in the Directive and further proposes vetting procedures that can be adopted by Member States in granting recognition to persons who qualify as Collectors under this definition.

Our proposals are based on models that are working well in a number of Member States. We do not need to re-invent the wheel.”

Remissvar 2016

Strax innan jul skickade justitiedepartementet ut kommissionens förslag på remiss till skyttesverige och myndigheter. Remisstiden var rekordkort, bara fram till den 5 januari.

Vapenremissen

SVEVAPs svar finns här:

SVEVAP remissvar JU2015_09714_PO

Vid den hearing som hölls 15 januari i Europahuset fick ansvarig tjänsteman på justitiedepartementen Nils Hänninger frågan om han läst remisserna. Han skruvade då på sig och sa att han ”skummat” igenom dem. Man undrar varför det var så bråttom.

SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats.

Vårt meddelande löd:


Till alla svenska Europaparlamentariker

Vi i Svenska Vapensamlarföreningen, SVEVAP, vill gärna uppmärksamma dig på följande:

En fråga som fått ringa genomslag i debatten är att licensierade vapensamlare och museer nu föreslås omfattas av direktivet. Vi har hittills stått utanför och reglerats av nationell lagstiftning. Konsekvenserna av detta för privata samlares vapen i direktivets kategori A är glasklara. Vapnen ”skall beslagtas och destrueras, även deaktiverade sådana”.

Museer, såväl privata stiftelser som statliga, kan beviljas undantag och få behålla vapen förutsatt att de deaktiveras. Med totalförstörd insida och diverse hål och svetsfogar utvändigt sjunker deras värde ur kulturarvssynpunkt väsentligt. Inga nya vapen får heller anskaffas vilket innebär att av vår samtid bevaras intet till kommande generationer.

Att beviljas samlarlicens i Sverige är omgärdat av strikta personkontroller och hårda förvaringskrav. Man får varken skjuta med vapnen eller inneha ammunition till dem, om ens sådan finns att tillgå längre. Att peka ut oss och museer som en källa av vapen till terrorister är tämligen långsökt.

Den brådska med vilket förslaget ska genomdrivas förvånar oss också, därför att:
– Om alla EU-länder och inte bara den skötsamma grupp där Sverige ingår implementerat de ändringar som infördes i vapendirektivet redan 2008 hade många av de vapen som använts vid senare attentat aldrig kunnat införskaffas utan licens.
– EU-kommissionen själva dröjt sju år med att publicera gemensamma deaktiveringsföreskrifter för att stoppa de kryphål i nationella lagar man skrev om 2008.

Vår uppfattning är därför:
– Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt historiska arv!
– Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och saknar åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
– Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.

SVEVAP är medlem i Stiftelsen för europeiska vapensamlarorganisationer, FESAC, och vår gemensamma officiella ståndpunkt bifogas. Kontakta oss gärna för mer information och tack för din tid.


 

Ladda ned FESAC POSITION PAPER 30-11-15 EN.