Gör din röst hörd!

Du kan som medlem vara med och argumentera mot förslaget. Här kommer exempel på hur.

Anmäl din åsikt direkt till EU på följande websida. Detta är den officiella kanalen för att kommentera lagförslag. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&language=sv

Skriv under namninsamlingen som nu har över 200 000 underskrifter:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?

Kontakta riksdagsledamöterna i din valkrets. Du hittar dem här:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Vill du skriva direkt till våra EU-parlamentariker finns information här:
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parlamentariker/
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

Individuella mailadresser finns i detta dokument.

Även medlemmarna i EU-nämnden och de som sitter i Justitieutskottet kan kontaktas.
https://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Justitieutskottet/Ledamoter/

Att tänka på

Givetvis är du specifik, artig och saklig. Ju personligare och ju mer konkret du är, desto bättre. Se nedan för några förslag på synpunkter men skriv gärna dina egna tankar. Tänk på att det du skriver blir offentlig handling!

 • Att du inte tror att vare sig museer eller licensierade vapensamlare utgör en potentiella källa av vapen till terrorister och att det är absurt att EU påstår det.
 • Att vapensamling regleras i nationella lagstiftning och inte som kommissionen påstår är oreglerad.
 • Att samlare och museer har en lång tradition av samarbete vad gäller kunskapsutbyte och bevarandet av historiska föremål och skall även i fortsättningen ligga utanför direktivet.
 • Att det inte är någon bra idé att rusa igenom lagstiftning i pressade lägen.
 • Att någon konsekvensanalys inte gjorts.
 • Att EU-kommission presenterade delar av förslaget redan 2013 men den konsekvensanalys som då gjordes visade att effekten mot brottslighet skulle bli minimal varför förslaget ogillades.
 • Att liknande förslag samt ytterligare skärpt lagstiftning riktad mot legala vapenägare kom även i Sverige 2013 men ogillades av regering och riksdag och inget av dom blev verklighet.
 • EU-kommissionens uppdrag var att bekämpa illegal vapenhandel och terrorism, hur kan det resultera i ett förslag som bara påverkar laglydiga medborgare samt att 100 000-tals historiska föremål kommer att förstöras?

EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet

Som ni säkert sett i media lade EU-kommissionen den 18 november fram ett förslag om nytt vapendirektiv. Förslaget var tänkt att presenteras i början av nästa år, men tyvärr valde man att försöka dra nytta av den upprörda känslostämningen efter attentaten i Paris den 13 november för att snabbt driva fram ny lagstiftning utan bl.a. den konsekvensanalys som annars måste göras. Förslaget finns här: Pressrelease 18 november

Förslaget i korthet

 • Vissa halvautomatiska vapentyper förbjuds.
 • Psyktest på vapenägare, oklart hur ofta.
 • Tidsbegränsning av licenser oavsett ändamål och vapentyp på max fem år.
 • Förbud för distanshandel (internet) av vapen och vapendelar mellan privatpersoner.
 • Skärpningar av reglerna för startvapen och liknande.
 • Vapensamlare och museer skall omfattas av direktivet!

Att vi och museer är undantagna från direktivet beror på vår roll som bevarare av historiskt värdefulla föremål till framtida generationer. Nu utpekas vi istället som en möjlig källa av vapen till terrorism och brottslighet! Förslaget som helhet är tyvärr ett hastverk belamrat med ogrundade påståenden och otydliga formuleringar. SVEVAPs inställning är därför:

 • Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt kulturarv!
 • Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och inte innehåller åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
 • Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.