Nyhetstråd direktivet

På denna sida kommer vi att löpande följa upp vad som händer i frågan med ändringar i vapendirektivet!


( Åsikterna som presenteras i debattartiklar är skribenternas egna. SVEVAP tar ej ansvar för innehållet )


2016-03-02 Kommissionen skjuter sparvar med kanon

2016-03-01 FESACs anförande vid parlamentets paneldebatt om vapen

2016-02-23 EU (S) och Sverige (S) oense

2016-01-21 Förslaget strider mot subsidiaritetsprincipen

2016-01-15 Paneldebatt vapen

2016-01-04 SVEVAPs remissvar till Justitiedepartementet.

2015-12-18 Debatt i riksdagen om direktivet.

2015-12-16  Magnus Ernström gör en bra konsekvensanalys på sin blogg Morgonsur.

2015-12-15  Tretton medlemsländer svarar på förslaget.

2015-12-12  Justitedepartementet har skickat ut en remiss angående förslaget. SVEVAP är remissinstans.

2015-12-11  Marita Ulvskog (S) i Jakt & Jägare: ”Vapenförslaget en tjänstemannaprodukt”

2015-12-10  Jakt & Jägare: ”Halvautomater beslagtas och skrotas”

2015-12-08  Svensk Jakt: ”Vapen på agendan vid jägarmöte med minister”

2015-12-08  SvD Debatt: ”Vapensamlingar ett kulturarv EU vill förstöra

2015-12-02  Svensk Jakt: ”S-minister kritisk mot EU:s vapenförslag”

2015-12-02 SPSF uppvaktar Justitiedepartementet

2015-12-02  Christofer Fjellner (M): Sent ska syndaren vakna, Ygeman svänger i vapenfrågan.

2015-12-02  Svensk Jakt: Ska jägarna drabbas i jakten på terrorister – 17 EU-politiker svarar på vapenfrågor

2015-11-30  Norrbottenkuriren: ”EU:s nya regler försvårar för vanliga vapenägare”

2015-11-30 FACE position paper.

2015-11-27  Öppet brev från LEX i Tjeckien.

2015-11-26  Svensk Jakt: ”Vapenförbud behandlas rekordsnabbt i EU

2015-11-18  Pressrelease från EU-kommissionen med förslaget.

2015-11-17  Spekulationer från England om vad som händer imorgon.

2015-11-10  Skriftlig fråga till Anders Ygeman (S) från Sten Bergheden (M) och svaret.

2015-11-09  Jakt & Jägare: ”Peta inte i svenska vapenlagar, EU”.

2015-11-04  Första reaktionen från Finlands inrikesministerium.

SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats.

Vårt meddelande löd:


Till alla svenska Europaparlamentariker

Vi i Svenska Vapensamlarföreningen, SVEVAP, vill gärna uppmärksamma dig på följande:

En fråga som fått ringa genomslag i debatten är att licensierade vapensamlare och museer nu föreslås omfattas av direktivet. Vi har hittills stått utanför och reglerats av nationell lagstiftning. Konsekvenserna av detta för privata samlares vapen i direktivets kategori A är glasklara. Vapnen ”skall beslagtas och destrueras, även deaktiverade sådana”.

Museer, såväl privata stiftelser som statliga, kan beviljas undantag och få behålla vapen förutsatt att de deaktiveras. Med totalförstörd insida och diverse hål och svetsfogar utvändigt sjunker deras värde ur kulturarvssynpunkt väsentligt. Inga nya vapen får heller anskaffas vilket innebär att av vår samtid bevaras intet till kommande generationer.

Att beviljas samlarlicens i Sverige är omgärdat av strikta personkontroller och hårda förvaringskrav. Man får varken skjuta med vapnen eller inneha ammunition till dem, om ens sådan finns att tillgå längre. Att peka ut oss och museer som en källa av vapen till terrorister är tämligen långsökt.

Den brådska med vilket förslaget ska genomdrivas förvånar oss också, därför att:
– Om alla EU-länder och inte bara den skötsamma grupp där Sverige ingår implementerat de ändringar som infördes i vapendirektivet redan 2008 hade många av de vapen som använts vid senare attentat aldrig kunnat införskaffas utan licens.
– EU-kommissionen själva dröjt sju år med att publicera gemensamma deaktiveringsföreskrifter för att stoppa de kryphål i nationella lagar man skrev om 2008.

Vår uppfattning är därför:
– Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt historiska arv!
– Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och saknar åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
– Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.

SVEVAP är medlem i Stiftelsen för europeiska vapensamlarorganisationer, FESAC, och vår gemensamma officiella ståndpunkt bifogas. Kontakta oss gärna för mer information och tack för din tid.


 

Ladda ned FESAC POSITION PAPER 30-11-15 EN.

 

ICOMAM svarar

ICOMAM (The International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) är en sammarbetsorganisation för världens vapenmuseer. Ordförande är Eva-Sofi Ernstell, mer bekant som chef för Armémuseum. Deras officella svar på direktivet kom just.

Precis som vi är man bestämt emot den föreslagna meningslösa förstörelsen av vårt historiska arv. Man ställer även sex frågor till kommissionen där fråga fem är ett erkännande till oss licensierade samlare:

5. Definition of collectors
P 11; (5) ICOMAM challenges the finding that ’collectors have been identified as a possible source of traffic of firearms’. We have long standing relationship with scholarly collectors in the field.
* What kind of collectors do you refer to? Can you specify these collectors?”

Man kommer också med ett bra svar på varför deaktiverade vapen är skrot:

”… The collections act as an archive to be used for research and education. Not infrequently this examination can include the live firing of examples under controlled testing procedures in order to determine their effectivness as waepons and thus to understand their impact on history and society…”

Läs hela dokumentet: ICOMAM position paper.