ICOMAM svarar

ICOMAM (The International Committee of Museums and Collections of Arms and Military History) är en sammarbetsorganisation för världens vapenmuseer. Ordförande är Eva-Sofi Ernstell, mer bekant som chef för Armémuseum. Deras officella svar på direktivet kom just.

Precis som vi är man bestämt emot den föreslagna meningslösa förstörelsen av vårt historiska arv. Man ställer även sex frågor till kommissionen där fråga fem är ett erkännande till oss licensierade samlare:

5. Definition of collectors
P 11; (5) ICOMAM challenges the finding that ’collectors have been identified as a possible source of traffic of firearms’. We have long standing relationship with scholarly collectors in the field.
* What kind of collectors do you refer to? Can you specify these collectors?”

Man kommer också med ett bra svar på varför deaktiverade vapen är skrot:

”… The collections act as an archive to be used for research and education. Not infrequently this examination can include the live firing of examples under controlled testing procedures in order to determine their effectivness as waepons and thus to understand their impact on history and society…”

Läs hela dokumentet: ICOMAM position paper.

Gör din röst hörd!

Du kan som medlem vara med och argumentera mot förslaget. Här kommer exempel på hur.

Anmäl din åsikt direkt till EU på följande websida. Detta är den officiella kanalen för att kommentera lagförslag. https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3085376&language=sv

Skriv under namninsamlingen som nu har över 200 000 underskrifter:
https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership?

Kontakta riksdagsledamöterna i din valkrets. Du hittar dem här:
http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Vill du skriva direkt till våra EU-parlamentariker finns information här:
http://www.eu-upplysningen.se/Sverige-i-EU/Svenskar-i-EU/Svenska-EU-parlamentariker/
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/search.html?country=SE

Individuella mailadresser finns i detta dokument.

Även medlemmarna i EU-nämnden och de som sitter i Justitieutskottet kan kontaktas.
https://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/EU-namnden/
http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/Justitieutskottet/Ledamoter/

Att tänka på

Givetvis är du specifik, artig och saklig. Ju personligare och ju mer konkret du är, desto bättre. Se nedan för några förslag på synpunkter men skriv gärna dina egna tankar. Tänk på att det du skriver blir offentlig handling!

 • Att du inte tror att vare sig museer eller licensierade vapensamlare utgör en potentiella källa av vapen till terrorister och att det är absurt att EU påstår det.
 • Att vapensamling regleras i nationella lagstiftning och inte som kommissionen påstår är oreglerad.
 • Att samlare och museer har en lång tradition av samarbete vad gäller kunskapsutbyte och bevarandet av historiska föremål och skall även i fortsättningen ligga utanför direktivet.
 • Att det inte är någon bra idé att rusa igenom lagstiftning i pressade lägen.
 • Att någon konsekvensanalys inte gjorts.
 • Att EU-kommission presenterade delar av förslaget redan 2013 men den konsekvensanalys som då gjordes visade att effekten mot brottslighet skulle bli minimal varför förslaget ogillades.
 • Att liknande förslag samt ytterligare skärpt lagstiftning riktad mot legala vapenägare kom även i Sverige 2013 men ogillades av regering och riksdag och inget av dom blev verklighet.
 • EU-kommissionens uppdrag var att bekämpa illegal vapenhandel och terrorism, hur kan det resultera i ett förslag som bara påverkar laglydiga medborgare samt att 100 000-tals historiska föremål kommer att förstöras?

EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet

Som ni säkert sett i media lade EU-kommissionen den 18 november fram ett förslag om nytt vapendirektiv. Förslaget var tänkt att presenteras i början av nästa år, men tyvärr valde man att försöka dra nytta av den upprörda känslostämningen efter attentaten i Paris den 13 november för att snabbt driva fram ny lagstiftning utan bl.a. den konsekvensanalys som annars måste göras. Förslaget finns här: Pressrelease 18 november

Förslaget i korthet

 • Vissa halvautomatiska vapentyper förbjuds.
 • Psyktest på vapenägare, oklart hur ofta.
 • Tidsbegränsning av licenser oavsett ändamål och vapentyp på max fem år.
 • Förbud för distanshandel (internet) av vapen och vapendelar mellan privatpersoner.
 • Skärpningar av reglerna för startvapen och liknande.
 • Vapensamlare och museer skall omfattas av direktivet!

Att vi och museer är undantagna från direktivet beror på vår roll som bevarare av historiskt värdefulla föremål till framtida generationer. Nu utpekas vi istället som en möjlig källa av vapen till terrorism och brottslighet! Förslaget som helhet är tyvärr ett hastverk belamrat med ogrundade påståenden och otydliga formuleringar. SVEVAPs inställning är därför:

 • Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt kulturarv!
 • Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och inte innehåller åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
 • Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.

Vapenlagstiftningen missar målet

Vapenlagstiftningen missar målet

Av Michael Eriksson | 8 mars 2013

I en aktuell utredning föreslås skärpningar i vapenlagstiftningen, bland annat ett förbud mot halvautomatiska gevär. Men hur skall en snårigare lagstiftning som lägger tyngdpunkten på legala vapenägare komma till rätta med problemen med kriminell användning av legala vapen, frågar Michael Eriksson?

Svensk vapenlagstiftning är idag en av de hårdaste i den demokratiska delen av världen. Trots denna restriktiva vapenlagstiftning tycks inte kriminella kretsar ha några större problem med att få tag på vapen. Det visar Malmöpolisens senaste krafttag mot tungt kriminella, operation ”Alfred”. Resultatet av denna blev beslag av inte mindre än 86 illegala vapen.

Var kommer då dessa vapen ifrån? Skall man tro tidigare siffror från Rikspolisstyrelsen så stals det under 90-talet cirka 1000 vapen per år från legala vapenägare.

Sedan 2002 så krävs det att vapen förvaras i ett säkerhetsskåp med stöldskyddsklassningen ss3492 och inte som tidigare då vapen kunde förvaras i låsbara vapenställ. Hur många vapen stjäls det då per år sedan reglerna för förvaring skärpts?

I studien ”Safe Storage and Thefts of Firearms in Sweden: An Empirical Study” visar Erik Lakomaa (Handelshögskolan) att stölder från legala vapenägare är betydligt lägre. Under den period (2003-2010) som omfattas av studien så tillgrips olovligen cirka 250 vapen om året från bostäder och fritidshus. Trenden är dessutom neråtgående och antalet tillfällen som vapen stjäls är mycket lågt (i snitt 100/år) trots att runt 14 procent av hushållen äger vapen.

Trots att kravet på säkrare vapenförvaring innebar en kraftig skärpning mot tidigare regler valde man att gå längre än så. Tidsbegränsade licenser för pistoler och helautomatiska vapen infördes i samband med denna ändring av lagen år 1999. Motivet var att minska mängden pistoler då de som inte längre var aktiva sportskyttar tvingades avyttra dessa.

Har någon uppföljning av lagändringarna och deras påverkan på kriminell användning av vapen gjorts? Ja, i begränsad utsträckning, men då inte med huvudsakligt mål att se hur lagstiftningen påverkar kriminell användning av vapen. Den ena studien är en rapport från Brottsförebyggande rådet och den andra en vetenskaplig studie över vilka vapentyper som kriminella använder.

Det är lätt att förledas och tro att de vapen som stjäls från legala ägare är av typer som använts av kriminella, men de två studier som finns på området vittnar om motsatsen.

Den senaste av dessa är ”Skjutvapen använda vid brott i Sverige 2000-2010” av Dr Björn Hagelin (tidigare Sipri). Studien fann endast 9 fall där tidigare legala vapen används. Av dessa var inga pistoler eller helautomatiska vapen alltså de vapentyper som skärpningen av lagstiftningen från år 2000 särskilt lyfte fram som attraktiva för kriminella. Däremot var pistoler som vapentyp helt dominerande men dessa var till stor del från Östeuropa och inte av typer som används av svenska sportskyttar.

Resultaten från Hagelins studie stämmer väl överens med Brås rapport Brottslighet och trygghet. Av studien framgår bland annat att: ”Svenska vapen, som jaktvapen och armévapen, spelar i dag en mycket liten roll i den kriminella miljön. Förr var det hagelgevär och svenska armévapen. I dag är det utländska vapen av ett slag som det inte finns någon legal marknad för i Sverige. De är där för insmugglade”.

Trots detta väljer man nu att agera mot halvautomatiska gevär, det vill säga vapen som skjuter ett skott för varje gång man trycker på avtryckaren precis som en revolver (helautomatiska vapen är vapen som skjuter så länge som avtryckaren är intryckt och det finns patroner kvar i magasinet). Just halvautomatiska vapen har idag blivit mycket populära bland jägare då dagens halvautomatiska jaktvapen blivit tillräckligt driftsäkra och praktiska för att användas vid jakt. I riksdagsmotionen ”Vissa vapentyper 2000/01:Ju725 ” sammanfattar Olle Lindström (m) på ett ypperligt sätt varför dessa vapen bör vara tillåtna:

”Halvautomatiska jaktvapen har fördelar som andra vapentyper saknar. Bland annat har de i allmänhet lägre rekyl och anses lättare att hantera av handikappade, vidare ger dem möjlighet till ett snabbt andraskott vid exempelvis drevjakt där det går fort och det finns risk att första skottet inte blir en ren träff. Halvautomatens snabba andraskott möjliggör att onödigt lidande hos viltet kan undvikas. Det var också detta som motiverade Naturvårdsverket att driva igenom den regeländring som möjliggjorde jakt med halvautomatiska vapen.”

Halvautomatiska jaktvapen är även en vapentyp som inte används av kriminella vilket Hagelins studie visar då denna vapentyp inte förekom vid något tillfälle under den period som studien avser (2000-2010).

Det kanske mest uppseendeväckande är förbud mot K-pistskytte en skyttegren som funnits sedan 1940-talet och har ett par tusen utövare. Förslag om att förbjuda idrottsgrenar har aldrig förekommit i tidigare utredningar. Än märkligare ter sig förbudet då det även i utredningen framgår att mycket få svenska automatvapen används vid brott och att insmugglade vapen utgör det största problemet. Trots det menar man att ”Ett förbud mot helautomatiska vapen skulle förhindra att legala helautomatiska vapen hamnar på den illegala marknaden” (SOU 2013:7 s15). Då endast ett helautomatiskt vapen har stulits från en sportskytt under perioden 2003-2010, och något sådant med legalt ursprung aldrig använts vid brottslighet, så kan man fråga sig om det är ett problem som är så stort att det bör leda till ett förbud (Lakomaa 2012).

Hur har då moderaterna tidigare ställt sig i frågan? Vapenlagstiftningen skärpts ett stort antal gånger de senaste 20 åren, 1990, 1992, 1996, 1999, 2004, 2006 och 2011.

Med undantag för de förändringar som skedde under regeringen Bildt samt 2011 så har moderaterna röstat mot samtliga skärpningar av lagen. Sedan år 2000 så har moderata riksdagspolitiker i över 24 motioner föreslagit lättnader, mindre byråkrati och ett fokus på illegala vapen istället för legala vapenägare. Allt från att helt avskaffa licens för pepparspray, ljuddämpare, lättnader i förvaringsbestämmelserna, större vapen garderob för jägare mm har föreslagits i motionerna. Det är mycket beklagligt att den senaste utredningen ”Skärpningar i vapenlagstiftningen” valt att helt fortsätta i den trend som startade under socialdemokratiska regeringar och som moderaterna tidigare varit motståndare till. Det här är ingen politik som ett borgerligt parti bör befatta sig med.

Justitieminister Beatrice Ask konstaterar att: ”Vapenlagstiftningen håller en hög skyddsnivå internationellt sett. Trots att Sverige är ett förhållandevis vapentätt land är den del av det totala antalet våldsbrott som förövas med skjutvapen relativt liten.( Svar på interpellation 2010/11:27)

Hur skall då en snårigare lagstiftning som lägger tyngdpunkten på legala vapenägare komma till rätta med problemen med kriminell användning av legala vapen?

I sammanhanget är det lovvärt att socialdemokraterna har förstått att den tidigare inriktningen inte bidragit till att lösa problemet. Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s) säger exempelvis: ”Vapenlagarnas syfte och inriktning ska inte rikta udden mot och hela tiden skärpa kraven på den legitima och kontrollerade delen av vapenhanteringen i landet utan mot det uttalat kriminella vapenhanteringen.”(Jakt och Jägare 2012-03-20)

Det är mycket beklagligt om det skall bli så att det är moderaterna som driver igenom allt det som man under de senaste 12 åren valt att kämpa emot. Därför är det dags att förkasta utredningens förslag i sin helhet och tillsätta en ny utredning som tar problemet med illegala vapen på allvar och tar fram en ny lag som läger fokus på kriminella utan att kriminalisera i övrigt laglydiga medborgare.

Michael Eriksson var viceordförande i Fria Moderata Studentförbundet 2010-2012.

Länk till artikeln: http://www.svensktidskrift.se/?p=60355