EU-kommissionens förslag till ändringar i vapendirektivet

Som ni säkert sett i media lade EU-kommissionen den 18 november fram ett förslag om nytt vapendirektiv. Förslaget var tänkt att presenteras i början av nästa år, men tyvärr valde man att försöka dra nytta av den upprörda känslostämningen efter attentaten i Paris den 13 november för att snabbt driva fram ny lagstiftning utan bl.a. den konsekvensanalys som annars måste göras. Förslaget finns här: Pressrelease 18 november

Förslaget i korthet

  • Vissa halvautomatiska vapentyper förbjuds.
  • Psyktest på vapenägare, oklart hur ofta.
  • Tidsbegränsning av licenser oavsett ändamål och vapentyp på max fem år.
  • Förbud för distanshandel (internet) av vapen och vapendelar mellan privatpersoner.
  • Skärpningar av reglerna för startvapen och liknande.
  • Vapensamlare och museer skall omfattas av direktivet!

Att vi och museer är undantagna från direktivet beror på vår roll som bevarare av historiskt värdefulla föremål till framtida generationer. Nu utpekas vi istället som en möjlig källa av vapen till terrorism och brottslighet! Förslaget som helhet är tyvärr ett hastverk belamrat med ogrundade påståenden och otydliga formuleringar. SVEVAPs inställning är därför:

  • Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt kulturarv!
  • Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och inte innehåller åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
  • Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.