Remissvar ”En strängare syn på vapenbrott och smuggling av vapen och explosiva varor DS 2019:14”

Promemorian innehåller förslag rörande klassificering av vapen som innebär att ca 95% av alla legalt innehavda vapnen i Sverige kommer att anses vara av särskilt farlig beskaffenhet. Det finns en uppenbar risk att det spiller över inom rättstillämpningen i frågor som rör samlare, jägare och målskyttars legala vapeninnehav. SVEVAP avstyrker förslagen.

Själva promemorian hittar du här.

Remisssvaren finns här.

SVEVAP:s svar kan du ladda ned här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.