Remissvar ”Reglering av vapenmagasin” Ju2019/02475/L4

Regeringen har skickat ut en kort promemoria angående licenskrav för magasin på remiss. Trots lagrådets omfattande kritik av lagrådsremissen så har man bara valt ut just denna punkt för en ny remissrunda. Värt att notera är att om förslaget blir verklighet kommer det att innebära att vi samlare kommer att tvingas söka licenser för en del av de magasin vi har och som träffas av regleringen. SVEVAP avstyrker regleringen då det tvingande enligt EU:s krav endast gäller nyförvärv av vissa magasin, inte själva innehavet i sig.

Själva promemorian hittar du här.

Remisssvaren finns här.

SVEVAP:s svar kan du ladda ned här.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.