SVEVAP/FESAC svarar

FESAC kom den 30 november med sina officiella synpukter på förslaget. SVEVAP har, tillsammas med en kortfattad och rättfram sammanfattning på svenska av våra gemensamma synpunkter, skickat det till våra Europaparlamentariker. Samtliga FESAC-anslutna organisationer har gjort likaledes varför en majoritet av parlamentsmedlemmarna informerats.

Vårt meddelande löd:


Till alla svenska Europaparlamentariker

Vi i Svenska Vapensamlarföreningen, SVEVAP, vill gärna uppmärksamma dig på följande:

En fråga som fått ringa genomslag i debatten är att licensierade vapensamlare och museer nu föreslås omfattas av direktivet. Vi har hittills stått utanför och reglerats av nationell lagstiftning. Konsekvenserna av detta för privata samlares vapen i direktivets kategori A är glasklara. Vapnen ”skall beslagtas och destrueras, även deaktiverade sådana”.

Museer, såväl privata stiftelser som statliga, kan beviljas undantag och få behålla vapen förutsatt att de deaktiveras. Med totalförstörd insida och diverse hål och svetsfogar utvändigt sjunker deras värde ur kulturarvssynpunkt väsentligt. Inga nya vapen får heller anskaffas vilket innebär att av vår samtid bevaras intet till kommande generationer.

Att beviljas samlarlicens i Sverige är omgärdat av strikta personkontroller och hårda förvaringskrav. Man får varken skjuta med vapnen eller inneha ammunition till dem, om ens sådan finns att tillgå längre. Att peka ut oss och museer som en källa av vapen till terrorister är tämligen långsökt.

Den brådska med vilket förslaget ska genomdrivas förvånar oss också, därför att:
– Om alla EU-länder och inte bara den skötsamma grupp där Sverige ingår implementerat de ändringar som infördes i vapendirektivet redan 2008 hade många av de vapen som använts vid senare attentat aldrig kunnat införskaffas utan licens.
– EU-kommissionen själva dröjt sju år med att publicera gemensamma deaktiveringsföreskrifter för att stoppa de kryphål i nationella lagar man skrev om 2008.

Vår uppfattning är därför:
– Licensierade samlares och museers vapeninnehav skall även fortsättningsvis falla utanför vapendirektivet och regleras i nationell lagstiftning. Bevara vårt historiska arv!
– Förslaget i övrigt bör dras tillbaka då det är otydligt formulerat, saknar konsekvensanalys och saknar åtgärder riktade mot illegala vapen och brottslighet.
– Se till att redan beslutad lagstiftning implementeras i hela EU innan man börjar fundera på fler regleringar av legala vapen.

SVEVAP är medlem i Stiftelsen för europeiska vapensamlarorganisationer, FESAC, och vår gemensamma officiella ståndpunkt bifogas. Kontakta oss gärna för mer information och tack för din tid.


 

Ladda ned FESAC POSITION PAPER 30-11-15 EN.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed